Tác giả của chúng tôi​

ÔNG PHƯƠNG NG​

Chuyên viên phân tích thuật toán ​

Bà Aries Bui

Nghiên cứu Chiêm tinh học

ÔNG MINH TRAN​

Phân tích & dự đoán xổ số

Krystal Tran

Chuyên Viên Nghiên Cứu Xu Hướng

Mai Dang

Chuyên viên tâm lý & Nghiên cứu số học