Trang chủ >> THỐNG KÊ >> MAX 3D >> Thống kê MAX 3D

Chẵn Lẻ MAX3D
  • 30 Lần 60 Lần 90 Lần
  • Thứ:
    T2 T4 T6 Tất cả

统计两个号码一起出现,或者3个号码一起出现的次数进行筛选。可筛选出现次数最多的 ,出现次数最少的,未出现过的

Thứ tự Thời gian Giải nhất Giải nhì Giải ba Giải ba
1 28/10/20 C L L C C L C L C L C L C L L L L C C C C C L C L L L C C L L L C L C L L L C C L L C L C C C C L C L C C L C L L C C L
2 26/10/20 L L L C L C L L C C C C C C C L L L C L L L C L C C L C L L L L L C C L L L C C L L C L L L L L L C C L L C L L L L C C
3 23/10/20 L C C C L L L L L L L C L C L C L L C L L C C C C L L L L L L L C C C L L C L L L L C C C L L C C L C C L C C C C C C L
4 21/10/20 L L L L L L C L C C C C L L C C L L C C L C C L C L C L L L C L L C L L C L L L C L C C C L C L L L L L L C L C L L L C
5 19/10/20 L C C C L L C L C C C L L L C L C L L C L C L L C L C L L C L L C C C L C C L C L L L L L L L C C C C C C C L C L C L C
6 16/10/20 C C C L L L C C L L C C C C C L L L L C L L L L L C C L C L C L C L C L L C C C C L L C C L C L C C C C C C C C L L C C
7 14/10/20 C C C C L L C C L C L L C C C C C L C L L L L C L C L C L L C L C C C L C C L L L L L C L L C L L C L C L C L L L C L L
8 12/10/20 C C L L L C L L L C C L L C L L L C L C L L L C L L L L C L L L L L C L C L C L C L C C L C C C L C C C L C C L C L L C
9 09/10/20 L C C C L C L L C L C C C L C C L L C C C C C L C L L C C C L L C C C C L C C C L L L L C L L C L C L L L L L C L L L C
10 07/10/20 L L C L L C C L L L C L L L C C L C L C L L L L L L C L L C C C L C L L L L C L L L C L C L C C C C L L L C L C L L L L
11 05/10/20 L C C L C C C C L L L L C L L C L L L L C C L C L C C C L C L C L C C C C L L L L C C L C L C C C C L L L L L C C C L C
12 02/10/20 C L C L L L C L L C C L L L L L C L C C L L C C C C L C L C L C C L C L L C L C L C L C C C C L L L C C L C L L L L L C
13 30/09/20 L C L C C C L L L L C C C C C C C C C C L L L L C C L L L C L C C C C C C L C L L C L C L L C L C L C C C C L L C C L L
14 28/09/20 L L C L L L C C C L L C C C L C L L C L C L C L C L C L L L L C C L C L L L C L L C C L C L C L L L L L C L C C C L L C
15 25/09/20 C C C C L L C L L C L L L L L C L L C C L C L C L C C C L C C C L L C C C L C L C L L C L C C L C C C L L L C L C L L C
16 23/09/20 C C L L L L C L L C L L C L L C C L L C C L C L C C C C L C L L C L C C C C L L C L C C C L C C L L C L C L C L L L L L
17 21/09/20 L C L L C L L C C C L C L L L L L L C C C C L C L L C C L C C L L C C C C C L C L L C C C C C C L C L L C L C L L C L L
18 18/09/20 L C C C C L L C L C L C C L L L C L L L C L C C C L C L L L L L L L C C L L C L C C C L C L L L L L L L L L C C C C L C
19 16/09/20 L L C C L C C L L L C C L L L C C C C C L C L C L C L L L C C L L C L L L C L C L C C L L L C L L L L L L L C L L L L L
20 14/09/20 C L C L C C L L L L C L C C L C C L L L C C C L L C L C L L C L L L C C C L C L L C C C L C C L L L C L L C L C C L C C
21 11/09/20 C L L C C L L L L L L L L C C L C L L L L L C L L L C C C C L L L C L L L C L L L C L L C C C C C C C L L C C L L C L L
22 09/09/20 L C L C L L C L L C C C C C L L C L L C L C C C C C L L C C C L C L L C C C C C L C C C L L L C L C L C C C C C L L C L
23 07/09/20 L C C L C C C C C C C L C C L C C C C C C L C L L C L C C C L L C C L C L C C L C L C C L L C C C C L L L C C C L L C L
24 04/09/20 C C L L L L L C C L C L L L L L C C C L C L C L C L L C C L L L C L L C C C C L L L L L L C C C C C C C L C C L C C L C
25 02/09/20 L C C L C C L L L C C C C L C L C C C L L C L C L C C L L C C C C C C C C L L C C C C C L C C L L C L C L L L C L L L L
26 31/08/20 L L L L L C C C L C L L C L L C L L C L C L C C C C C C L C C C L C C C L C C C L L C C C L C L L L C C C L C C C C C C
27 28/08/20 C C L C L C L L C L C L C L L L C L C L C L C C C C C C L C C L L L C C C C C L C L C L L C C C C C L L C L L C L C C L
28 26/08/20 L L L C C C L L L C C L C L C C L C L C L L L L C C C L L C L C C C C C C L L L C C L L L C L C L C L L L C L C C C C L
29 24/08/20 L C L L L C L C C L L C L C C L C L L C C L C L C C C L C C C C L L L C C C L C C L C L C L C L C C L C L C L L L L C L
30 21/08/20 C L L L C L L C C C L C L C C L C L C C C C C L L C L C L C C C L C C L L C C C L L L C L L C C L C C L C C L L C C L L