Trang chủ >> THỐNG KÊ >> MAX 3D >> Thống kê MAX 3D

Chẵn Lẻ MAX3D
  • 30 Lần 60 Lần 90 Lần
  • Thứ:
    T2 T4 T6 Tất cả

统计两个号码一起出现,或者3个号码一起出现的次数进行筛选。可筛选出现次数最多的 ,出现次数最少的,未出现过的

Thứ tự Thời gian Giải nhất Giải nhì Giải ba Giải ba
1 15/01/21 C L L C C C C L L L L L L L L L L C L C C C L C C L L L L C C C L C L C C L L L L C C C C C L C C C L C L L L C L C C L
2 13/01/21 C C L L L C L L C C L C L C C C C C L L C C L C C L C C L L C C L C C C L L L L C C C L L C L C L C L C L L L C C L C C
3 11/01/21 L C C C C C C C C L C C C C L L C L L C L L L L C L C C L L L C L L L L C L C L C C C C L L L L C C C L L L C L L C C C
4 08/01/21 C C L C L L L C C C L C L C C L L L L L L C L C C C L L C C C C L L C L C C C C L C C C L C L L C L C L C L L L L L L C
5 14/12/20 C L L L C L L C C L C C L L C L C L C L C C L L L C L L C L C L L C L L C C L L C L L C C L L C L L C C C L L C C C C L
6 11/12/20 L C C C L C C L C L C C C C C L C L L C L C C L L C C L L L L L L C C C C L C L L C L C L L C C C C L C C C C C L C C L
7 09/12/20 C C C C L C L L C L L C C C L L L L C C C C C C C L L L L L C C C L L L L L L L C L C L C L C C L L L L L L C L L L L L
8 07/12/20 L L L L C L C C L C L L C C L L L C C C C L C C L C L L C C C L C L L L L L C C C C C C L C L L C C L L C L C L C C L C
9 04/12/20 L L C L C C L L C C C L C C C L C L C C C L L L L L L L L C C L L C C C L L L L C C C L C L C C L C L L L L C C C C L L
10 02/12/20 C L C C L C L L L L L C C C C L L C C L L L L C L C C C C C L C C L C L L C L L L C L L C C C C L C C C C L L C C C C C
11 30/11/20 C L C L L L L C C C C C L C L L C L C C L L C C L C C L L L L C L C C L C L L L C C C L L L L C L C L C L C C L C C L L
12 27/11/20 L L L C L L L L C C L L L L L L C C C L L L L C C C L L L C C C L L C C C L C L L L C C C L L C L C C L L C L L C C L C
13 25/11/20 C L L C L C L C C C L L C L C C L C L C L L C C C C C C C C C L L L C L C C L L L C C L L L C L C C L L C C L L C L C L
14 23/11/20 C L L L L L C L C L C L L C L C L L C C L C L C C C L L L L C C L C C C C L L C L L C C L C C C C L C L C C C L L L L C
15 20/11/20 C C C C C C L C L L C L L L C L L L L L C C C L L L L L L C C L C L C L C C L C C C L C C L L C L C L L L L C C C L C L
16 18/11/20 L L C C C C C C L C C L L C L C L C L C L L L L L C L L L L L L C C C L L L C C L C C C L C C L C C C C L L L C L L C L
17 16/11/20 L L L C L L L C C C L L L C C L L L C C C C L C C C C L C L C C L L C C L C C C C C C C C C L L C C C C L L L C L C C C
18 13/11/20 L L L C L L L L L L L C L C L C C L L L C L C C C L C L L L C L C L C L C L C L C L C L L L C C C C C L L C L C L L C C
19 11/11/20 L C C L L L L C L L C L C C C C C C C C L C L L C C L L C L L L L C C L C L C C L C C L C C L C C C L C C L C L L L L C
20 09/11/20 C C L L C L C C L L C C C L L L L L C C C C L C C C L L C L L C C C C L C C L L L L C L L C C L C L C C C L L L L C C C
21 06/11/20 C C C C C C L L C C L C C C C L C C L L C C C L L C L L L L C C L L L L C L C C L C L L L L C L L C C C L C C L C L C C
22 04/11/20 C L L C L L C C C C C L C C L C C L C L L L C C C C C C L L L C L C L L C L C C L L L L C L C L L L C L L C L C C L L C
23 02/11/20 L L C C C L C L C L L L C C L C L L C C L L L C C L C L C L C L C C L C L C L C L C C L L C L C L L C C L C L C L L C L
24 30/10/20 C L C C C C C C L L C C L L C C C L C C L L C C L C C L C C C C C L L C C C C C C C C L L C C C L C L L L L C L C L C L
25 28/10/20 C L L C C L C L C L C L C L L L L C C C C C L C L L L C C L L L C L C L L L C C L L C L C C C C L C L C C L C L L C C L
26 26/10/20 L L L C L C L L C C C C C C C L L L C L L L C L C C L C L L L L L C C L L L C C L L C L L L L L L C C L L C L L L L C C
27 23/10/20 L C C C L L L L L L L C L C L C L L C L L C C C C L L L L L L L C C C L L C L L L L C C C L L C C L C C L C C C C C C L
28 21/10/20 L L L L L L C L C C C C L L C C L L C C L C C L C L C L L L C L L C L L C L L L C L C C C L C L L L L L L C L C L L L C
29 19/10/20 L C C C L L C L C C C L L L C L C L L C L C L L C L C L L C L L C C C L C C L C L L L L L L L C C C C C C C L C L C L C
30 16/10/20 C C C L L L C C L L C C C C C L L L L C L L L L L C C L C L C L C L C L L C C C C L L C C L C L C C C C C C C C L L C C